Miniloom_181106_0001

กี่ทอผ้าไทยพวน ขนาดเล็ก

ออกแบบโดยดีไซเนอร์ Mattia Bonavolontà และ Monica Marconi ซึ่งเป็นกี่ทอผ้าขนาดเล็กที่ถอดแบบมาจากกี่ทอผ้าแบบดั้งเดิมของไทยพวน สามารถถอดประกอบได้ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นฝึกทอผ้า หรือ ออกแบบลวดลายใหม่ ซึ่งเรามีหลักสูตรการเรียนทอผ้าแบบระยะสั้น 1-3 วันในศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตไทยพวน ทอผ้าใต้ถุนเฮือนไทยพวนโบราณ และเลือกซื้อกี่ทอผ้าขนาดเล็กของเราเพื่อนำไปฝึกทอต่อที่บ้านได้ ซึ่งกี่ทอผ้าขนาดเล็กนี้ เราได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ในปี 2564